نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تخلفات، طول مدت رانندگی و اوقات شبانه روز در بروز تصادفات رانندگی

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-32

طیبه فردوسی؛ زهرا عباسپور آذر