نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مداخل هگرایانه عزت نفس بر میزان قانو نگرایی رانندگان

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 33-56

محمد عباس زاده؛ حسین میرزایی؛ شهریار بهزادبصیرت؛ شمسی کاشانی