نویسنده = ���������� �������������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه روشی جهت بهر هگیری از هواپیمای بدون سرنشین در بهبود واپایش شدآمد و مدیریت شهری

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 85-112

هدی اله بخشی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


2. طراحی سامانه تحلیل گر وگردآورندۀ نقاط حادثه خیز

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 81-107

اعظم بهره دار؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مهدیه قدسی نزاد