نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سامانه تحلیل گر وگردآورندۀ نقاط حادثه خیز

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 81-107

اعظم بهره دار؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مهدیه قدسی نزاد