نویسنده = ������ ���� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران

دوره 1392، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 135-150

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران


2. بررسی تأثیر ارتقای سطح سواد بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 37-50

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران