نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی جهت بهر هگیری از هواپیمای بدون سرنشین در بهبود واپایش شدآمد و مدیریت شهری

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 85-112

هدی اله بخشی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی