نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تع یین تأثیر آموزش های جاری بخش حمل ونقل جاده ای بر کاهش تصادفات و تخلفات

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 135-156

حبیب اله جوانمرد؛ طیبه گرگین؛ علیرضا جعفری