نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 51-73

حمید رضا مسعود؛ مجید ضرغام حاجبی؛ یداله خرم آبادی