نویسنده = ������ ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تأثیر مؤلفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 75-102

علی رضا پاک گوهر؛ مجتبی کاظمی