نویسنده = ������ �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولوی تبندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر بر ارتقای کارآیی کارکنان

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-56

میرزا علی خوشبخت؛ احمد علی خائف الهی؛ سید علی اکبر احمدی