نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش کاربری های پزشکی و تأثیر آن بر ترافیک شهری

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 99-127

مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ مظفر بهمن اورامان