نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی راه های تع یین الگوی بهینه تراف کی شهری

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-148

نورمحمد یعقوبی؛ ابوذر کیهانیان؛ ابراهیم سمیع پور؛ سلیمه لطیفی