نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شدت تصادفات در را ههای دوخطه- دوطرفه بی نشهری

دوره 1393، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 103-130

میثم عفتی؛ محمد علی رجبی؛ فرشاد حکیم پور؛ شاهین شعبانی