نویسنده = محمدرضا مهماندار
تعداد مقالات: 5
2. ارائۀ مدل بهینۀ شناسایی نقاط حادثه‌خیز راه‌های دوخطۀ برون‌شهری ایران

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 77-98

محمدرضا احدی؛ محمد باقر سلیمی کوچی؛ محمدرضا مهماندار؛ مهدی حسین پور


3. تأثیر شدت خطرپذیری انسانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن در بروز سوانح ترافیکی در ایران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 11-23

محمدرضا مهماندار؛ حمید سوری؛ یدالله محرابی


4. عوامل خطر انسانی سوانح ترافیکی منجر به مرگ برون شهری در ایران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 11-23

محمدزمان حسن پور؛ محمدرضا مهماندار؛ حمید سوری؛ یدالله محرابی


5. کاربرد مدل لوجیت ترتیبی در تصادفات عابران پیاده در را ههای بی نشهری

دوره 1392، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 117-134

بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدرضا مهماندار؛ محمدررضا احدی