نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تکنیک داده کاوی در خوشه بندی و شناسایی الگوهای تصادفات جاده ای

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 47-79

سارا دوالفقاری؛ علی رضائیان؛ سجاد شکوهیار