نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از تکنیک داده کاوی در خوشه بندی و شناسایی الگوهای تصادفات جاده ای

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 47-79

سارا دوالفقاری؛ علی رضائیان؛ سجاد شکوهیار


2. خوشه بندی داد ههای تصادفات جاد های با استفاده از فنون داد هکاوی

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 47-79

سجاد شکوهیار؛ علی رضائیان؛ سارا ذوالفقاری