نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. خوشه بندی داد ههای تصادفات جاد های با استفاده از فنون داد هکاوی

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 47-79

سجاد شکوهیار؛ علی رضائیان؛ سارا ذوالفقاری