نویسنده = ������ �������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی دروس تخصصی کارشناسی راهور بر کارایی افسران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 81-102

داوود دعاگویان؛ رمضان علی نورا لله پور؛ رمضان علی نورالله پور؛ رمضان علی نورا للهپور