نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مخاطرات رانندگی

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 129-149

زینب عباسی؛ افسانه کرمی؛ افسانه کمالی