نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تأثیر شیوه های فرهنگ سازی رسانه ای بر ارتقاء مدیریت ترافیک

دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 73-100

موسی امیری؛ شهریار بهزاد بصیرت


2. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های سنجش عملکرد اجرائیات پلیس راهور ناجا

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 97-126

حمیدرضا حیدری؛ محمد سهرابی


3. مدل اولویت‌بندی آموزشی در شبیه‌ساز رانندگی با استفاده از الگوی پرموتاسیون

دوره 1396، شماره 20، بهار 1396، صفحه 83-104

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده


6. ارزیابی تأثیر درج کلمات انگلیسی بر افزایش قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر

دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 31-48

محمد اتقائی؛ سعید حسامی؛ محمود صفارزاده


7. ارزیابی تاثیر ثانیه شمار بر رفتار رانندگان در تقاطعهای چراغدار

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 11-31

بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده؛ عماد ایرانشاهی


8. اثرسنجی تجربه رانندگی در زمان درک خطرات ترافیکی باا ستفاده از آزمو ن پویای درک از خطر

دوره 1394، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 11-26

مینا محمودی؛ محمود صفارزاده؛ مسعود طبیبی


9. ارائۀ مدل پیش بینی شدت جراحت ناشی از تصادفات موتورسواران در را ههای برو نشهری

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 139-161

محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ سینا صاحبی


10. ارزیابی ایمنی تبدیل را ههای دوخطه به چهارخطه

دوره 1393، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 131-150

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفارزاده؛ اصغر موسوی