نویسنده = �������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 7
2. ارائه مدل تداخلات ترافیکی وسایل نقلیه با عابران پیاده در تقاطع چهارراهی

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 57-74

امین میرزا بروجردیان؛ مهدی ایلخانی


3. تاثیر خیرگی ناشی از نور خورشید در وقوع تصادفات جاده ای برون شهری

دوره 1394، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 65-78

امین میرزا بروجردیان؛ محمود کاویانی


4. ارائۀ مدل پیش بینی شدت جراحت ناشی از تصادفات موتورسواران در را ههای برو نشهری

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 139-161

محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ سینا صاحبی


5. ارزیابی ایمنی تبدیل را ههای دوخطه به چهارخطه

دوره 1393، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 131-150

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفارزاده؛ اصغر موسوی


6. مدل بهینه مدیریت بحران در شبکه های حمل و نقل درونشهری

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 37-51

امین میرزا بروجردیان؛ مرتضی اسدامرجی


7. ارزیابی ایمنی ترافیک با مد لسازی دوبعدی وسایل نقلیه

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 109-130

امین میرزا بروجردیان؛ ارسطو کریمی