نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 4
2. تاثیر رفتار رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد تهران بزرگ برتصادفات درون شهری

دوره 1395، شماره 16، بهار 1395، صفحه 39-61

حمزه منصوری کارگر؛ علی توکلی کاشانی


3. بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد

دوره 1393، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 59-78

علی توکلی کاشانی؛ محمدباقر انواری


4. ارائه مدل اولویت بندی ایمنی تقاطع های همسطح

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 111-138

شهریار افندی زاده؛ علی توکلی کاشانی