نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف؛ مطالعه موردی راه های اصلی استان خراسان رضوی

دوره 1395، شماره 16، بهار 1395، صفحه 63-81

حمیدرضا بهنود؛ اسماعیل آیتی؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حسین رئیسیان زاده؛ احسان فرشته پور؛ سیدمهرداد مدیرخازنی