نویسنده = ������������ �������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف؛ مطالعه موردی راه های اصلی استان خراسان رضوی

دوره 1395، شماره 16، بهار 1395، صفحه 63-81

حمیدرضا بهنود؛ اسماعیل آیتی؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حسین رئیسیان زاده؛ احسان فرشته پور؛ سیدمهرداد مدیرخازنی


2. بررسی اثر افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه برمیزان کاهش تصادفات راه های اصلی استان خراسان رضوی

دوره 1395، شماره 16، بهار 1395، صفحه 63-81

حمیدرضا بهنود؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ اسماعیل آیتی؛ حسین رئیسیان زاده؛ جواد اسماعیل‌زاده نوقابی؛ سید مهرداد مدیرخازنی