نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی رفتار رانندگان در مواجهه با خرابی روسازی

دوره 1395، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 75-92

امیررضا ممدوحی؛ نعمت سلطانی