نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. الگوی ساختاری ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و رفتار رانندگی (مطالعۀ موردی شهر تهران)

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 39-60

نادر رحمانی؛ علی دلاور؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا اسماعیلی


2. بررسی تأثیر عوامل انسانی - اجتماعی و فنی مهندسی در پیش بینی رفتار ترافیکی رانندگان شهر تهران

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 153-190

نادر رحمانی؛ علی دلاور؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا اسماعیلی