نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رانندگی تهاجمی در شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1399، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 77-114

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ زهرا شکوهی کوچی


2. بررسی عوامل مرتبط با ادراک از رانندگی در بین رانندگان شهر یزد

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 217-242

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ زینب احمدی میرقائد