نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ارتباط اعتماد اجتماعی با آنومی اجتماعی در بین رانندگان سطح شهر تبریز

دوره 1393، شماره 8، بهار 1393، صفحه 33-58

اصحاب حبیب زاده؛ محمد عباس زاده


2. بررسی نقش مداخل هگرایانه عزت نفس بر میزان قانو نگرایی رانندگان

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 33-56

محمد عباس زاده؛ حسین میرزایی؛ شهریار بهزادبصیرت؛ شمسی کاشانی