نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عوامل انسانی - اجتماعی و فنی مهندسی در پیش بینی رفتار ترافیکی رانندگان شهر تهران

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 153-190

نادر رحمانی؛ علی دلاور؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا اسماعیلی