نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. اولویت بندی راهکارهای کاهش تصادفات عابران پیاده(مطالعه موردی:شهر خوی)

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 191-212

محمدرضا احدی؛ شهریار بهزاد بصیرت؛ مهدی حیدرپور


2. ارائۀ مدل بهینۀ شناسایی نقاط حادثه‌خیز راه‌های دوخطۀ برون‌شهری ایران

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 77-98

محمدرضا احدی؛ محمد باقر سلیمی کوچی؛ محمدرضا مهماندار؛ مهدی حسین پور


3. تحلیل عاملی ایمنی عابران پیاده در معابر شهری (مورد مطالعه تهران سال 95 )

دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 101-126

حمیدرضا عزیزی؛ سید محمد سادات حسینی؛ محمدرضا احدی؛ سید سعید کشفی


4. وضعیت فضای شهری برای حضور معلولان و جانبازان با رویکرد ایمن‌سازی محیطی

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 127-146

محمدزمان حسن پور؛ محمدرضا احدی


5. شناسایی و ارائه پارامترهای مؤثر در امدادرسانی شبکه حمل ونقل در هنگام بحران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 25-46

محمدرضا احدی؛ مقصود پوریاری؛ پریسا طالبی


7. کاربرد مدل لوجیت ترتیبی در تصادفات عابران پیاده در را ههای بی نشهری

دوره 1392، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 117-134

بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدرضا مهماندار؛ محمدررضا احدی