نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل بهینه مدیریت بحران در شبکه های حمل و نقل درونشهری

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 37-51

امین میرزا بروجردیان؛ مرتضی اسدامرجی