نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد

دوره 1393، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 59-78

علی توکلی کاشانی؛ محمدباقر انواری