نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ مدل پیش بینی شدت جراحت ناشی از تصادفات موتورسواران در را ههای برو نشهری

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 139-161

محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ سینا صاحبی