نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
2. کاربرد مدل لوجیت ترتیبی در تصادفات عابران پیاده در را ههای بی نشهری

دوره 1392، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 117-134

بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدرضا مهماندار؛ محمدررضا احدی