نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نقش ویژگ یهای شخصیتی در رانندگی پر خطر

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 11-40

وحید عضدی؛ بهشید گروسی


2. نقش ویژگی های شخصیتی در رانندگی پرخطر

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 11-40

بهشید گروسی؛ وحید عضدی