نویسنده = ���������������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر تخلفات سرعت رانندگان موتورسیکلت: بر اساس مدل روان شناختی رفتار برنامه ریزی شده

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 83-104

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ احمد علی پور؛ مرتضی ترخان