نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارائه پارامترهای مؤثر در امدادرسانی شبکه حمل ونقل در هنگام بحران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 25-46

محمدرضا احدی؛ مقصود پوریاری؛ پریسا طالبی