نویسنده = ���� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطة بلندمدت بین تصادفات جاد ه ای و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 33-55

رویا آل عمران؛ سیدعلی آل عمران


2. بررسی عوامل مؤثر بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران

دوره 1392، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 135-150

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران


3. بررسی تأثیر ارتقای سطح سواد بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 37-50

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران