نویسنده = ���� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة بلندمدت بین تصادفات جاد ه ای و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 33-55

رویا آل عمران؛ سیدعلی آل عمران