نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی با رفتارهای پرخاشگرانه در رانندگان وسایل نقلیۀ سواری

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 29-52

آرزو عظیم زاده پارسی؛ مژگان حیاتی