نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رانندگی مخاطره آمیز در شهر زاهدان و عوامل موثر بر آن

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 183-208

علیرضا حیدر نژاد