نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وقوع حوادث رانندگی در شهر تهران

دوره 1397، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 51-76

سید خلیل سید علی پور؛ عباس حسنی آهنگر