نویسنده = �������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع و مشکلات اعمال قانون راهنمایی و رانندگی(شهر قم، سال 1395

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 191-220

نوذر امین صارمی؛ حمید فریدونی؛ سلیمه السادات خسروی