نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اجرای آرام‌سازهای ادراکی بر سرعت انتخابی رانندگان در نقاط پرحادثه

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 131-156

فرشیدرضا حقیقی؛ عباس شیخ فرد؛ شهربانو کاویان پور