نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ پروژۀ خط سفید با رفتار ترافیکی کاربران (منطقۀ ۸ شهرداری تهران بزرگ)

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 144-170

رضا جوادیان؛ محسن حاج مقصود؛ فرهاد مشهدی؛ محمد رضا حسن زاده