نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل ساختاری نقش سلامت روانی بر رفتارهای پرخطر رانندگی جوانان: نقش واسطه ای تاب آوری

دوره 1399، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 115-140

سعید شریفی رهنمو؛ سولماز صادقی؛ آیت اله فتحی


2. نقش هیجان‌خواهی و تکانشگری در رفتارهای پرخطر رانندگی رانندگان بین‌شهری

دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 85-116

آیت اله فتحی؛ نادر جعفرپور؛ ابراهیم نوری؛ سعید شریفی رهنمو؛ شروین محمدی