نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ساختاری ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و رفتار رانندگی (مطالعۀ موردی شهر تهران)

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 39-60

نادر رحمانی؛ علی دلاور؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا اسماعیلی