نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس هوش هیجانی و ادراک خطر رانندگی

دوره 1399، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 9-36

معصومه افسری؛ سارا هاشمی؛ علیرضا مغیثی