نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی خواب آلودگی رانندگان بر اساس فرسودگی شغلی، کیفیت خواب و راهبردهای مقابله ای

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 85-102

سجاد امینی منش؛ محبوبه حسینی فرد؛ علیرضا پورخانی؛ حسن رضایی جمالویی