نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین نقش فرهنگ دانایی با اثربخشی سازمانی کارکنان راهور تهران بزرگ

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 71-98

حسین قره بیگلو؛ بهجت آب چر؛ رافعه فیضی ایلخچی